Logo PSP Żdżary

Wolontariat

 

⸹ 1

Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Wolontariacie  należy przez to rozumieć  bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,  wykraczające poza więzi rodzinno -koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariuszu należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Franciszki Siedliskiej w Żdżarach, który na podstawie porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych dobrowolnie i bezinteresownie pomaga innym w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub  Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 

Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora i włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo–wychowawczą, prowadzoną przez szkołę i związane z nią organizacje samorządowe jak równie pozarządowe.

 

Opiekę nad Klubem sprawują wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły nauczyciele pp. E. Długosz i K. Włodarczyk którzy  czuwają nad tym, aby działalność Klubu była zgodna ze Statutem Szkoły i Regulaminem Klubu oraz prowadzi pracę formacyjną członków Klubu. Opiekunowie Klubu zajmują się sprawami organizacyjnymi, a także są  łącznikami między uczniami a Dyrektorem Szkoły.

Członkami Klubu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady Klubu.

Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 

⸹ 2

Cele  działania

1. Angażowanie młodych ludzi do świadomej , dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym.

2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych.

3. Aktywizowanie młodzieży do  działań na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym  i akcyjnym.

4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.

5. Promocja idei wolontariatu w szkole.

6. Kształtowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, uwrażliwianie na problemy drugiego człowieka i włączanie się w ich rozwiązywanie.

7. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

8. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

9. Zwiększanie samodzielności i efektywności działania młodych ludzi.

⸹ 3

Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne. Zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

•na terenie szkoły i na rzecz szkoły: 

Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku 

Współpraca ze świetlicą szkolną polegająca na pomocy w nauce dzieciom i młodzieży, 

 Współpraca z Samorządem Szkolnym. Włączanie się w organizację imprez szkolnych

•poza terenem szkoły - Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne. Współpraca z GOPS .

⸹ 4

Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.

2. Wolontariusze mogą podejmować działania wolontarystyczne w wymiarze nieutrudniającym  naukę w szkole  i pomoc w domu.

3. Wolontariusz może liczyć na wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Klubu.

4. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia oraz opinii o  wykonanej pracy.

5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

6. Wolontariusz przed podjęciem działań wolontarystycznych zostaje poinformowany o zasadach  bezpieczeństwa  i higieny  oraz zostają one zapewnione podczas ich wykonywania.

⸹ 5

Obowiązki wolontariusza

Wolontariusz:

1. realizuje cele i przestrzega założeń programowych Szkolnego Klubu Wolontariatu

2. przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Klubu,

3. systematycznie uczestniczy w pracach Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach

4. jest słowny i wywiązuje się ze swoich obowiązków w sposób rzetelny i uczciwy,

5. szanuje siebie i służy pomocą innym wolontariuszom,

6. z godnością reprezentuje szkołę i dba o jej dobre imię,

7. szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga,

8. dochowuje tajemnicy dotyczącej podopiecznego,

9. działa w zespole i pomaga innym wolontariuszom

10. który podczas zajęć lekcyjnych wykonuje działania na rzecz wolontariatu ma obowiązek uzupełnić braki  w wiedzy spowodowane tą nieobecnością.

 

⸹ 6

Nagradzanie wolontariuszy

Członkowie Klubu mogą zostać nagrodzeni poprzez:

1. wyrażenie uznania słownego,

2. pochwałę na forum szkoły,

3. umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej, itp.,

4. uczeń będący wolontariuszem oraz realizujący zadania wolontariatu może mieć podwyższoną ocenę z zachowania.

Wolontariusz, który w cyklu nauki w szkole przynajmniej trzy razy uczestniczył w działaniach  wolontariackich,  otrzymuje pisemne zaświadczenie o działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wpis na świadectwie ukończenia szkoły.

⸹ 7

Sposoby ewaluacji:

· sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;

· rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;

· zdjęcia z imprez;

· podziękowania od osób i instytucji;

&8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Klubu.

3. Rozwiązania Klubu może dokonać tylko Dyrektor Szkoły.

4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Klubu.

 

 

Dyrektor Zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.